Terug..


LOZINGENBESLUIT OPEN TEELT EN VEEHOUDERIJ

Vanaf het voorjaar 2000 hebben de akkerbouwers en de veehouders te maken met het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij. Dit besluit bevat maatregelen om de emissies van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater terug te dringen. Dit kan leiden tot sterfte van waterorganismen, zoals watervlooien en algen en uiteindelijk tot volledige verstoring van het waterleven en zelfs vissterfte. Deze emissies kunnen ontstaan door drift van gewasbeschermingsmiddelen, afspoeling en uitspoeling van meststoffen, het meespuiten van sloten en/of slootkanten en door afvalwaterlozingen.

Zo zijn de volgende maatregelen t.a.v. zorgvuldig spuiten en bemesten verplicht:

Ook worden er teeltvrije zones ingesteld. Deze wordt gemeten vanaf de insteek van het talud tot het midden van de buitenste gewasrij. Bij de teelt van aardappelen en uien geldt een teeltvrije zone van 150 centimeter. Bij granen en graszaad is dit 25 centimeter en voor de overige akkerbouwgewassen geldt een zone van 50 centimeter.

Voor grasland geldt geen teeltvrije zone, maar een spuit- en mestvrije zone van 25 centimeter. Gras op deze zone is dus wel toegestaan. Voor maïs geldt ook een verplicht teeltvrije zone en wel van 50 centimeter.

Daarnaast zijn een aantal maatregelen verplicht om afvalwaterlozingen te voorkomen:

De vier landbouwers in "De Bonnen" vallen onder de meldingsplicht en hebben ervoor gezorgd dat hun activiteiten, percelen en een aantal zaken met betrekking tot de lozingen bekend is bij de waterkwaliteitsbeheerder het Hoogheemraadschap van Delfland.


Terug..