Terug..


DE WAARDE

"De Bonnen" is het laatste nog aanwezige landschap in dit westelijke deel van Zuid-Holland. Het is gelegen tussen de kassencomplexen van het Westland, de slibdepots van het Composteringsbedrijf en het Staalduinse Bos. Op de achtergrond ligt het industriële havencomplex van Europoort en Maasvlakte en de Stormvloedkering. De hoogspanningsmasten vanaf de energiecentrale op de Maasvlakte doorsnijden het gebied. De landschappelijke waarde van "De Bonnen" wordt ontleend aan de nog zichtbare ontstaansgeschiedenis en de openheid, terwijl het voorkomen van enkele uit cultuurhistorisch oogpunt waardevolle elementen, in contrast met het natuurlijke landschap van het Staalduinse Bos en het industriële landschap van Glazen Stad en Europoort een hoge belevingswaarde bewerkstelligd. Het is het laatste aandijkingenlandschap op de noordoever van de Maas. De Maasdijk die feitelijk loopt vanaf de duinen tot aan Maassluis en vandaar naar Vlaardingen en Schiedam heeft in het verleden de nodige buitendijkse gronden gekend. Deze werden successievelijk ingepolderd en benut voor de landbouw. Pas later zijn deze polders, met name bij Maassluis en Vlaardingen deze polders opgeofferd voor woningbouw of industrie. In de directe omgeving is de Nieuwlandse Polder in de jaren 80 definitief opgeofferd aan de glastuinbouw en de Oranjepolder werd in de jaren 90 volledig ingevuld met glastuinbouw. Daarvoor was in de jaren 60 de Noord-Bonnen al getransformeerd in het Plan-Oost van Hoek van Holland. In het landschap van "De Bonnen" ziet men nog de bedrijvigheid die hier al eeuwen heerst: akkerbouw en veehouderij. De techniek is veranderd, maar het ritme van de seizoenen met de bijbehorende werkzaamheden is gebleven. Daarnaast herkent men in de kreek, de dijk, de kavels, de boerderijen en de bunkers de geschiedenis die zich hier heeft afgespeeld. In de sloten, de slootkanten, de perceelsranden en de wegbermen, maar ook op de weilanden en in de akkers kan men een grote verscheidenheid aan flora en fauna waarnemen als men er oog voor heeft. De verwevenheid van natuur en landbouw komen in "De Bonnen" volledig tot hun recht.


Terug..