Terug..


Hoeve Rijckevorsel        
  Hoeve ďRijckevorselĒ  
 
ing. L.W. Vreugdenhil,
Bonnenweg 50,
3151 XA Hoek van Holland.

 
  tel.nr.:
faxnr. :
e-mail :
site :
banknr.:
Skal :
0174-384807
0174-386161
vreugdenhil.lankers@planet.nl
www.debonnen.nl
32.32.32.051
019652
 


een biologisch landbouwbedrijf met speciale aandacht voor natuur en recreatie!


COACHING

TERUG NAAR DE OORSPRONG ?!?!

Ontwikkeling

De mens is sinds zijn ontstaan - net als andere dieren - bezig met voedsel en voortplanting. Maar ook de plant heeft voedsel nodig en plant zich voort. Iedere vorm van leven op deze planeet is gebaseerd op deze organische processen. In de evolutie heeft de afgelopen tienduizend jaar de ontwikkeling van de mens versneld plaatsgevonden. In de honderduizend jaar daarvoor moest de mens zich nog ontwikkelen via de Neanderthaler tot zijn huidige verschijningsvorm. Van jager werd hij ook landbouwer door dieren te domesticeren en zelf bolletjes, knolletjes en zaadjes van nuttige planten in de grond te stoppen om later te kunnen oogsten. Dit systeem is de mens steeds verder gaan perfectioneren.

Kennis

De mens ontwikkelde niet alleen verbeterde technieken voor het produceren van voedsel, maar deed ook kennis op om het schrift te ontwikkelen, pyramides te bouwen, een stoommachine te ontwerpen, een telefoon en televisie uit te vinden en het heelal te verkennen. De techniek stelde ons middels mechanisering en automatisering in staat een andere wereld te creŽren dan in de periode van de eerste vuistbijl kon worden aangetroffen. Daarnaast leerde de mens ziekten te bestrijden, maar ook om nog vernuftiger moordwapens te realiseren. Middels godsdiensten en filosofiŽn probeert de mens een zingeving aan zijn bestaan te verlenen.

Waarheid

De mens begrijpt al erg veel, maar nog nauwelijks zichzelf. Daarvoor worden ook weer allerlei theorieŽn ontwikkeld. Naast de reeds genoemde religieuze en filosofische stromingen ontstonden ook weer verscheidene psychologische en sociologische verklaringen voor het gedrag van de mens. Er zijn boeken volgeschreven om de mens te verklaren en zijn bestaan een plaats te geven. Er zijn veel mensen die denken "de waarheid" te kennen.

Ambitie

De mens van nu beschikt over computers om hem te helpen bij het denkwerk en heeft het internet en de telefoon tot zijn beschikking om zich te informeren en om te communiceren. Door middel van politiek en economie probeert de mens individueel en collectief zijn fysieke bestaan te garanderen en te voldoen aan zijn ambities. Ook hierbij bestaan er allerlei theorieŽn die komen en gaan.

Vervreemding

De mens leeft inmiddels in een erg complexe samenleving. Hij heeft inmiddels meer instrumenten tot zijn beschikking dan de speer en de vuistbijl. Hij maakt niet langer onderdeel uit van een rondzwervende stam, maar woont vaak in stedelijk verband en speelt mondiaal een rol als consument en als producent. De pottenbakker van vijfduizend jaar geleden had waarschijnlijk ook nog wel enige kennis van het slachten van een kip en de eerste smid wist niet alleen hoe een pijlpunt verhard moest worden, maar ook hoe een koe wordt gemolken. In de moderne en gespecialiseerde samenleving van nu weet men nauwelijks meer waar de melk vandaan komt, laat staan dat een koe tweemaal daags gemolken moet worden gedurende gemiddeld 10 maanden per jaar.

Over leven

De mens van nu is echter in veel opzichten als individu nog steeds bezig met handhaven en overleven. Dit uit zich middels allerlei processen in bedrijven, organisaties en instellingen. Hierbij dreigen soms mensen de aansluiting te missen bij het arbeidsproces en dit kan dan vervolgens weer consequenties hebben voor hun maatschappelijke bestaan. De mens komt in zijn rol als "producent" soms niet aan bod of valt uit de boot door gebrek aan specifieke kennis of sociale vaardigheden. De mens laat zich in zijn rol als "consument" soms een ambitie aanpraten die niet overeenkomt met zijn daadwerkelijke behoeften. Dit leidt slechts tot frustraties.

Reflectie

De mens heeft - om goed te kunnen functioneren - soms de behoefte aan reflectie. Hij zal moeten analyseren wie hij is, wat hij kan en wat hij wil. Daarvoor kan hij teruggaan naar een plaats waar de eerste mensen zich vestigden: de boerderij. Natuurlijk waren de eerste nederzettingen van toen niet te vergelijken met de boerderijen van nu. Om te overleven was echter wel - net als nu - een groot gevoel voor discipline en verantwoordelijkheid nodig. Het ritme van de dag en het seizoen bepaalt de werkzaamheden en slechts met enerzijds volharding, maar anderzijds ook relativeringsvermogen kan men succes hebben.

Plaats

De mens heeft er behoefte aan om alles een plaats te kunnen geven. Daarvoor is niet alleen reflectie nodig, maar ook ruimte en rust. Een boerderij kan de ruimte en de rust bieden die noodzakelijk is om zichzelf te leren kennen en daarbij ook de eigen positie in relatie tot anderen. Het kan bevrediging geven om met elkaar het hooi van het land te halen, maar het kan ook bevrediging geven om alleen een stal uit te mesten en vervolgens de kalfjes weer in het schone stro te zien dartelen. Het kan voldoening schenken om met elkaar onkruid te wieden en het kan heerlijk zijn om alleen een koe een goede borstelbeurt te geven. Boerenwerk is concreet werk, geeft structuur en heeft meestal een duidelijk fysiek resultaat.

Programma

Op de Hoeve Rijckevorsel is het mogelijk voor een periode mee te werken op het bedrijf. Men kan dan weer kennismaken met de elementaire beginselen van het bestaan. Men wordt geconfronteerd met groei en vergankelijkheid, met zaaien en oogsten, met geboorte en soms ook dood. Afhankelijk van de individuele wensen kan er een programma worden opgesteld. Het project dient te leiden tot reÔntegratie in het arbeidsproces. Dat kan afgestemd zijn op iemand die langdurig werkeloos is of op een manager die last heeft van burn-out problemen. Het kan betekenen dat men een referentie opbouwt, maar het kan ook betekenen dat men even de noodzakelijke afstand neemt.

Programma

De prijs is natuurlijk gerelateerd aan de behoeften en de mogelijkheden en zal dus individueel moeten worden afgestemd op basis van het programma. Het is geen werkervaringsproject, maar een levenservaringproject. Men leert de processen van het leven te begrijpen en daarmee ook zichzelf te begrijpen. Na afloop van het project dient men (weer) in staat te zijn zelfstandig de problemen van HET LEVEN aan te kunnen en dus weer te kunnen participeren in het arbeidsproces en daarmee ook weer volwaardig te kunnen functioneren als mens.

Ekologo  26-4-2004

Op de hoeve Rijckevorsel is de bedrijfsvoering gericht op een eerlijke teelt, een (h)eerlijk product en een eerlijke handel.
U kunt ons aanspreken op de sleutelbegrippen duurzaamheid, verantwoordelijkheid en respect.


Terug..